02
jan

0
Meld i fra om ulykker (NO-24)

Meld i fra om ulykker (NO-24)

Arbeidsgiver plikter å melde inn alle elulykker på arbeidsplassen til myndighetene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) regner elulykker som ulykker hvor noen får skader som følge av strømgjennomgang eller lysbuer. DSB har et elektronisk skjema som må fylles ut og leveres inn når slike skader skjer, og alvorlige ulykker må også meldes inn over […]

02
jan

0
Førstehjelp (NO-24)

Førstehjelp (NO-24)

Ved alvorlige strømulykker skal du gi nødvendig førstehjelp og varsle medisinsk nødtelefon på 113. tenke egen sikkerhet slik at den som skal yte førstehjelp ikke utsetter seg selv for samme type strømulykke som den forulykkede, være oppmerksom på hjerte-/lungeproblemer, brannskader og fallskader, Hjerte-/lungeredning bør prøves i lengre tid enn etter vanlig hjertestans. Nedkjøling er viktig […]

02
jan

0
Når ulykken er ute (NO-24)

Når ulykken er ute (NO-24)

Ulykker kan skje, og strømulykker kan gi umiddelbare skader, som brannsår og hjertestans, og senskader i form av muskel- og skjelettplager, psykiske lidelser og skader på nervesystemet. Det er derfor viktig at personer som har blitt utsatt for strøm får oppfølging av helsevesenet. Etter en strømulykke skal alle oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart hvis de har: […]

02
jan

0
Forebygging av ulykker (NO-24)

Forebygging av ulykker (NO-24)

Mange ulykker kan unngås med forebyggende arbeid. Virksomhetsledelsens direkte og positive engasjement og involvering er også avgjørende for å lykkes i dette arbeidet. Vellykket ulykkesforebygging omfatter å planlegge, organisere og tilrettelegge arbeidet slik at sikkert arbeid ikke bare blir mulig, men også foretrekkes av den enkelte. Bedriftene må tenke sikkerhet i all planlegging av arbeid […]

02
jan

0
Eksempler på ulykker (NO-24)

Eksempler på ulykker (NO-24)

Hentet fra publikasjonen Elsikkerhet nr. 83 (DSB). Montør utsatt for lysbue ved skifting av sikringsautomat En montør utsatt for en lysbue i forbindelse med skifting av en sikringsautomat. Ved skifting av en sikringsautomat til et anlegg for impregnering og tørking av notposer for oppdrettsanlegg, ble feil effektbryter koblet ut. Dette medførte at sikringsskapet sikringsautomaten skulle byttes […]

02
jan

0
Ulykker og førstehjelp (NO-24)

Ulykker og førstehjelp (NO-24)

Ulykker I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) rammes bortimot 3000 personer av strømulykker hvert år. De fleste er profesjonelle som arbeider med elektrisitet på jobben. Strømulykker kalles også elulykker. Dette er alvorlige, potensielt livstruende, hendelser med betydning for spesielt hjerte- og karsystem, nervesystem, muskel- og skjelettsystem og hud (brannskader). Man kan få skader ved høyspentkabler eller […]

02
jan

0
Instruks: Verneutstyr, verktøy og måleinstrumenter (NO-24)

Instruks: Verneutstyr, verktøy og måleinstrumenter (NO-24)

Formål Alle ansatte i bedriften følger det vedtatte og etablerte internkontrollsystem og bedriften sitt system for kvalitetssikring. Instruksen skal sikre at det til enhver tid er nok og riktig type verneutstyr tilgjengelig, o at dette er forskriftsmessig stand. Gjelder for alle som arbeider på steder der verneutstyr kreves eller hvor det skal brukes AUS-utstyr. Ansvar […]

02
jan

0
Beskyttelsesutstyr (NO-24)

Beskyttelsesutstyr (NO-24)

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne bruker personlig verneutstyr når sikkerheten, helsen og velferden ikke kan vernes på annen måte. Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidet kan medføre fare for de ansattes liv og helse. Arbeidsgiver skal stille personlig verneutstyr til rådighet, skal sørge for informasjon og opplæring i nødvendige vernetiltak, skal sørge for opplæring i […]

02
jan

0
Personell (NO-24)

Personell (NO-24)

“Alle vedlikeholdsprosedyrer som skal utføres, skal godkjennes av driftsleder/driftsansvarlig for det elektriske anlegget.” (NEK EN 50110 – 1. 7.2.1) “Når det skal utføres vedlikeholdsarbeid på et elektrisk anlegg, skal – den delen av anlegget arbeidet omfatter, være klart definert – den ansvarlige personen for vedlikeholdsaktiviteten være utpekt. Vedkommende er leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet” (NEK […]

02
jan

0
Det er to typer vedlikeholdsarbeid (NO-24)

Det er to typer vedlikeholdsarbeid (NO-24)

§ 19. Utførelse av vedlikehold For å ha oversikt over anleggene skal det i alle høyspenningsanlegg og alle komplekse lavspenningsanlegg være satt opp enlinjeskjema. Oppdatert dokumentasjon for anlegget skal alltid være tilgjengelig. For å sikre at personell ikke blir skadet skal vedlikehold utføres etter fastsatte arbeidsprosedyrer og ved at det benyttes én eller en kombinasjon […]

Page 1 of 41