15
sep

0

Førstehjelpskurs (LN)

Kiekvienas gali atsidurti avarinėje situacijoje. Tai gali būti profesinė veikla kolegai, žygio metu susilaužyti koją ar patekti į rimtą eismo įvykį. Šio kurso metu išmoksite pirmosios pagalbos pagrindų. Mes peržiūrėsime kelis skirtingus modulius, kurie kartu suteiks jums gerą supratimą apie pirmąją pagalbą, skirtą skirtingo pobūdžio nelaimėms. The course is in Norwegian, English, Polish and Lithuanian.

31
aug

0

Førstehjelpskurs (PL)

Everyone can end up in an emergency. It may be occupational in a colleague, to break your leg on a hike or to end up in a serious traffic accident. In this course you will learn the most basic things in first aid. Just having a simple knowledge of first aid is important , and you can help save lives. In the course, we go through several different modules , which together give […]

06
aug

0

HMS for ledere (EN)

Environment, health and safety is about creating a safe and healthy workplace. It is the manager who has the primary responsibility to ensure that this happens. The working environment act, section 3-5, requires the employer to undergo training in health, environment and safety (HSE). The duty of education applies to leaders. It says in section […]

04
aug

0

Kjemikaliekurs (PL)

Na pracodawcy spoczywa obowiązek dopilnowania, aby w zakładzie pracy obchodzono się z chemikaliami w należyty i bezpieczny sposób. Pracodawca musi ponadto zapewnić pracownikom oraz społecznemu inspektorowi pracy odpowiednie szkolenie. Rozporządzenie o Wykonywaniu Pracy, § 3-4.  Niniejszy kurs dotyczy chemikaliów i substancji niebezpiecznych w miejscu pracy. Uczestnik zapoznaje się z: ryzykiem, jego oceną, wartościami granicznymi poszczególnych mieszanin, […]

23
jul

0

Førstehjelpskurs (EN)

Everyone can end up in an emergency. It may be occupational in a colleague, to break your leg on a hike or to end up in a serious traffic accident. In this course you will learn the most basic things in first aid. Just having a simple knowledge of first aid is important , and you can help save lives. In the course, we go through several different modules , which together give […]

19
jul

0

HMS for ansatte – Bygg (EN)

According to the Internal Control Regulations § 5 pt. 2, the employer shall «ensure that the employees have sufficient knowledge and skills in the systematic health, environment and safety work, including information about changes.» Many managers found it difficult to prioritize such HSE training in a hectic workday. But what if something were to happen? […]

26
apr

0

FSE-kurs (EN) 2021

Regulations on safety during work in and operation of electrical installations (FSE) require everyone who works at or near electrical installations to undergo an annual safety training.  The training applies to anyone who works with electricity, as installer companies with fitters, assistants and apprentices, industrial companies with electrical personnel or instructed personnel such as caretakers, […]

26
apr

0

FSE-kurs (PL) 2021

Rzepisy bezpieczeństwa dotyczące pracy i eksploatacji instalacji elektrycznych (FSE) zostały wydane na podstawie wszystkich wypadków osobistych, które miały miejsce w instalacjach elektrycznych.  Obowiązkowe szkolenie dotyczy wszystkich osób pracujących z energią elektryczną (instalacja, montaż, obsługa i konserwacja), takich jak instalatorzy z instalatorami, pomocniczy instalatorzy i stażyści, firmy przemysłowe z personelem elektrycznym lub przeszkolony personel, np. dozorcy, […]

26
apr

0

FSE-kurs (LN) 2021

Darbo su elektros įranga ir jos eksploatavimo saugos reglamentas (FSE) yra parengtas remiantis duomenimis apie nelaimingus atsitikimus, įvykusiais dirbant su elektros įranga.  Privalomuose mokymuose turi dalyvauti visi, dirbantys su elektra (instaliavimu, montavimu, eksploatavimu ir priežiūra), įskaitant instaliavimo įmones su montuotojais, pagalbiniais montuotojais ir praktikantais, pramonės įmones su elektros darbus vykdančiu personalu arba apmokytu personalu, taip […]

20
apr

0

Smittevernskurs

Dette kurset handler om korona og smittevern. Korona viruset heter egentlig SARS-Cov-2, og som forårsaker sykdommen covid-19. Viruset ble identifisert i januar 2020, og er et helt nytt virus.  Her finner du informasjon om smittemåte, hvor smittsomt viruset er, symptomer og hvordan sykdommen arter seg. Det finnes flere varianter av viruset, kurset omhandler alle varianter. Situasjonen endrer seg […]

07
apr

0

HMS for ansatte – Bygg (PL)

Zgodnie z Rozporządzeniem o Kontroli Wewnętrznej, § 5 pt. 2, pracodawca jest zobowiązany «dogłębnie zaznajomić pracowników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami w tychże.» Zdaniem wielu pracodawców, trudno jest traktować priorytetowo takie szkolenie podczas gorączkowego dnia pracy, gdy dużo się dzieje. Co jednak, gdyby doszło do wypadku? Dzięki naszemu internetowemu kursowi […]

11
mar

0

Førstehjelpskurs

I dette kurset lærer du de mest grunnleggende tingene innen førstehjelp. Bare det å ha enkel kunnskap om førstehjelp er viktig, og du kan være med på å redde liv. I kurset går vi gjennom flere ulike moduler, som til sammen gir deg god innsikt i førstehjelp for flere ulike hendelser. Etter at du er ferdig med […]

09
mar

0

FSE-kurs (NO) 2021

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring.  Opplæringen gjelder alle som arbeider med elektrisitet, som installatørbedrifter med montører, hjelpemontører og lærlinger, industribedrifter med elektropersonell eller instruert personell som vaktmestere, byggdriftere, driftsledere, og produksjonsmedarbeidere. Kurset har en […]

22
feb

0

Arbeid i Høyden med fallsikring (LN)

Falls are one of the most common causes of injuries and deaths in the workplace. Employees who perform work at height should therefore have the necessary training, practice and qualifications for the safe execution of offers. It is the employer’s responsibility to provide training for its employees. Reference is made to the Workplace Regulations § […]

30
des

0

Arbeid i høyden med fallsikring (PL)

Falls are one of the most common causes of injuries and deaths in the workplace. Employees who perform work at height should therefore have the necessary training, practice and qualifications for the safe execution of offers. It is the employer’s responsibility to provide training for its employees. Reference is made to the Workplace Regulations § […]

17
des

0

Arbeid i høyden med fallsikring (EN)

Falls are one of the most common causes of injuries and deaths in the workplace. Employees who perform work at height should therefore have the necessary training, practice and qualifications for the safe execution of offers. It is the employer’s responsibility to provide training for its employees. Reference is made to the Workplace Regulations § […]

15
des

0

Anhukerkurs (LN)

In 2013, a requirement was introduced that slingers, strappers and signallers be given as a minimum must have documented safety training in accordance with the «Regulations on carrying out work». This course gives you basic theoretical knowledge about strapping, slinging and signaling, as well as safe use, control and storage of lifting equipment such as […]

30
nov

0

Anhukerkurs (PL)

W 2013 roku został wprowadzony wymóg aby hakowy i sygnalista jako minimum musieli mieć udokumentowane szkolenie BHP zgodnie z „Regulaminem wykonywania pracy”. Ten kurs zapewnia podstawową wiedzę teoretyczną na temat taśmowania, zahaczania i sygnalizacji, a także bezpiecznego użytkowania, sterowania i przechowywania sprzętu do podnoszenia, takiego jak liny stalowe, pasy i łańcuchy z włókien i nie […]

25
okt

0

Anhukerkurs (EN)

In 2013, a requirement was introduced that slingers, strappers and signallers be given as a minimum must have documented safety training in accordance with the «Regulations on carrying out work». This course gives you basic theoretical knowledge about strapping, slinging and signaling, as well as safe use, control and storage of lifting equipment such as […]

15
okt

0

Verneombudskurs (40t)

I henhold til Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring. Opplæringen skal være på 40 timer. Kurset gir en grundig innføring i tema helse, miljø og sikkerhet og de oppgaver som knyttes til verneombud og arbeidsmiljøutvalg. temaer for kurset er blant annet: Arbeidsmiljøloven og dens […]

Page 1 of 3