Avtalevilkår for Systemfag Norge AS

(Org. Nr.; 919 810 548).

1. Generelt

De her angitte vilkår regulerer forholdet mellom Kunde og Systemfag Norge, heretter kalt Systemfag, i forbindelse med kjøp av produkter og tjenester fra Systemfag. En bestilling av produkter og tjenester fra Systemfag via telefon, web, e-post, skriftlig eller muntlig, er å betrakte som en inngåelse av en avtale med Systemfag og aksept av disse vilkårene i sin helhet. Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra disse avtalevilkår og er iht. akseptert tilbud eller signert avtale mellom Kunde og Systemfag, går foran disse «Avtalevilkår».

2. Fakturering av produkter og tjenester

Lisenser (abonnement) faktureres ved avtaleinngåelse, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kurs kjøpes normalt enkeltvis. I så fall vil kostnaden være en engangskostnad og ikke underlagt prisreglene for abonnement. Et nettkurs anses levert når bruker har fått tilsendt brukernavn og passord, og dermed fått tilgang til kurset. Kunden har ikke rett til å holde igjen betaling til kursdeltakeren(e) har fullført kurset. Kurs kan imidlertid også være et abonnement, som f.eks. en rammeavtale med et fast antall kurs eller deltakere per år. I så fall skal det komme klart frem av avtalen at kursene er et abonnement. For løpende timeoppdrag vil Systemfag fakturere for utført arbeid til gjeldene timepris. Systemfag gir alltid fast pris til Kunde for oppdrag slik at det ikke blir noen uforutsette utgifter for Kunde. Konsulenten har ikke rett til betaling i tillegg til ovennevnte. Dette må eventuelt avtales og godkjennes av Kunde skriftlig.

3. Betalingsbetingelser og fakturering

Kunden betaler for de tjenester som er bestilt etter de til enhver tid gjeldene standardpriser, eller iht. akseptert tilbud. Ved forsinket betaling er Kunden pliktig til å betale den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente i følge” Lov om renter ved forsinket betaling m.m.” Fakturering finner sted forskuddsvis hver fakturaperiode på løpende tjenester. Fakturadato vil være 15-45 dager før start av ny fakturaperiode. Betalingsvilkår er netto 14 dager, hvis ikke annet er avtalt med Kunde. Bestilte produkter og tjenester bli fakturert kunden på dato for avtaleinngåelse. Kunden plikter å betale bestilte produkter og tjenester innen forfall, uavhengig av hvorvidt produkter og tjenester er tatt i bruk. Hvis hele eller deler av vareleveransen ikke er levert innen fakturaens forfallsdato, kan Kunden utsette betaling av den delen av beløpet som tilsvarer verdien av de varene og tjenestene som ikke er levert. Dette gjelder ikke hvis sen leveranse av produkter og tjenester skyldes forhold hos Kunde eller en tredjepart som f.eks. offentlige etater.

4. Innsigelse på faktura

Hvis Kunden hevder at faktura mottatt fra Systemfag er feil pga. manglende eller forsinket leveranse av produkter og tjenester eller at beløp ikke stemmer med avtalt beløp, plikter Kunden å registrere innsigelsen på Systemfag sitt kontaktskjema (på nettsiden) eller sende innsigelsen pr. e-post eller brevpost. Meldingen må ankomme Systemfag senest 14 dager etter at Kunden har mottatt fakturaen, og inneholde detaljert beskrivelse av hva Kunden mener mangler på leveransen og som kreves korrigert. Kunden kan utsette betaling av den delen av beløpet som tilsvarer verdien av de produkter og tjenester som Kunden hevder ikke er levert, men plikter å betale for mottatte produkter og tjenester innen forfallsdato. Forfallsdato på tilbakeholdt beløp utsettes da til den dato partene har oppnådd enighet om at alle fakturerte produkter og tjenester er levert.

5. Pris og prisjustering

Alle oppgitte priser i tilbud, nettside, brosjyrer, prislister er eks. mva. og andre avgifter. Prisen på konsulent og løpende tjenester reguleres årlig i henhold til økning i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Regulering finner sted 01.01 hvert år etter økning i indeksen i foregående 12 måneders periode.

6. Faktureringsperioder

Avtaleperioder og oppsigelse av løpende tjenester er tidsubegrenset og med standard avtaleperiode for produkter og tjenesten. Produkter og tjenester vil løpende og automatisk bli fornyet og fakturert for ny periode og på ellers gjeldene vilkår inntil en korrekt oppsigelse er mottatt av Systemfag skriftlig. For Systemfag nettbaserte produkter og tjenester (systemer, håndbøker etc.) er det normalt 3 mnd. oppsigelsestid om ikke annet er avtalt. Ved oppsigelse eller flytting av produkter og tjenester er det Kundens ansvar å hente alle data som er lagret hos Systemfag før utløp av avtaleperioden. Ved oppsigelse av produkter og tjenester, vil alle Kundens data bli slettet når avtaleperioden utløper. Ved oppsigelse midt i en avtaleperiode, vil ikke Kunden få refundert allerede innbetalt beløp.

7. Support

Kunden har tilgang til Systemfag Kundesenter (tlf. 413 61 265) i vår åpningstid (Man-Fre 09-16) for faktura, tilbud og supporterte tjenester levert av Systemfag. Utenom åpningstid kan Kunden kontakte Systemfag vakttelefon (tlf. 901 47 740) for å få hjelp ved kontroll eller andre krisespørsmål relatert til produkter og tjenester som er levert. Dette medfører ingen ekstra kostnader for våre kunder.

8. Bruksrett og videresalg

Kunden har rett til å benytte tjenester utviklet og levert av Systemfag forutsatt at løpende vedlikehold og bruksrettavgifter er betalt for det antall brukere som benytter de aktuelle produkter og tjenester. Kunden forplikter seg til å holde brukernavn og passord hemmelig for andre. Kunden har ikke rett til å videreselge tjenester levert av Systemfag uten at dette er skriftlig avtalt med Systemfag.

9. Ansvarsbegrensning og Kundens plikter

9.1 Oppdatert innhold

Systemfag har ansvar for å levere produkt og tjenester til avtalt tid dersom Kunden har overholdt tidsfrister for betaling og eventuell leveranse av dokumentasjon. Systemfag plikter å til enhver tid ha produkter og tjenester oppdatert i henhold til standard lovgivning til enhver tid. Dersom imidlertid Kunden endrer bransjekode eller driftsmønster har Kunde selv ansvar for å informere Systemfag hvis det skal gjøres tilpasninger i de nettbaserte Håndbøkene. Det er kundens ansvar å være oppdatert på de lover og regler som gjelder for Kundens bedrift. Systemfag kan benyttes som et hjelpeorgan og en veileder.

9.2 Tredjeparts produkter og tjenester

Ved å akseptere disse avtalevilkår, aksepterer Kunde også Kunde at Systemfag benytter tredjeparts programvareleverandører i flere av sine systemer gjennom såkalt «White Labeling». Systemfag fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for direkte og indirekte tap som følger av feil på et system som hostes av Systemfag eller en tredjepart eller at en tredjeparts server er nede. Kundeservice og backup av nettbaserte produkter og tjenester opprettholdes så lenge lisensperioden varer. Systemfag hoster også sine systemer ved hjelp av tredjeparts Internett-hosting som for eksempel WP-Hosting.no. Vi bruker bare seriøse leverandører, men er ikke ansvarlig for eventuelle feil og datatap som forårsakes av disse, og som ikke er Systemfag sin feil. For å sikre kvaliteten på tjenesten bør eventuelle feil som Kunden blir oppmerksom på meldes til Systemfag så snart som mulig.

10. Markedsføring

Systemfag har rett til å publisere på sine internettsider det faktum at Kunden bruker tjenesten, samt rett til å oppgi Kunden som referanse. Systemfag har imidlertid ikke rett til å anvende Kundens varemerke i annen generell markedsføring uten at Kunden har samtykket til det på forhånd.

11. Tvister

Tvister vedrørende denne avtale som ikke lar seg løse ved forhandlinger mellom partene, avgjøres av alminnelig domstol.

12. Force Majeure

Kunden eller Systemfag er ikke ansvarlig for å betale erstatning eller å handle i henhold til avtalen dersom bestemte ekstraordinære omstendigheter har oppstått som ingen av partene med rimelighet kan råde over, for eksempel: myndighetsbestemmelse eller annen offentlig regulering, brann, krig, ulykker, etc. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge force majeure-situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.